а

Препоруке

Филијала Републичког фонда за здравствено осигурање за град Београд поступила је по препорукама Заштитника грађана да се деци незапослене и социјално угрожене  држављанке Р. Србије омогући оверавање здравствених књижица.

Заштитник грађана је у мају 2015. године утврдио да је Филијала Републичког фонда за здравствено осигурање за град Београд, због спора са надлежним органом Републике Црне Горе, одбила да изда и овери здравствене исправе деци, држављанима Републике Србије. Том приликом Заштитник грађана је наложио овом органу да до окончања спора са надлежним органима Републике Црне Горе, без одлагања изда и овери здравствене исправе деци.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања није извршило надзор над радом органа старатељства у заштити жене и деце од насиља, утврдио је Заштитник грађана

Секретаријат за образовање и дечју заштиту Београда извршио је део препорука Заштитника грађана које се тичу финансирања делатности предшколских установа, док градске власти у Крагујевцу нису, у складу са законом, обавестиле Заштитника грађана о поступању по препорукама.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту Градске управе Града Београда обезбедио је да се од 2015. године учешће корисника у финансирању делатности предшколских установа обрачунава у законском износу од 20 одсто и предузео је мере за детаљније уређење структуре економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама.

Секретаријат Града Београда није поступио по препорукама Заштитника грађана да размотри могућности и предложи начин умањења последица од незаконитог обрачунавања учешћа родитеља у финансирању делатности предшколског васпитања и образовања у периоду од 03. 04. 2010. до 31. 12. 2014. године.

Градска управа Града Крагујевца није поступила у складу са законском обавезом да, у прописаном року, обавести Заштитника грађана о томе да ли је поступила (односно о разлозима због којих није поступила) по препорукама Заштитника грађана за отклањање пропуста у раду начињених током претходних година због нејасног поступка одређивања цене услуга предшколских установа и незаконитог утврђивања учешћа родитеља у финансирању ове делатности.

Просветна инспекција Покрајинског секретаријата испунила је у потпуности препоруке Заштитника грађана и отклонила пропусте у раду које је начинио овај  другостепени орган када није заштитио  дете/ученика од незаконите наплате ђачког динара приликом уписа у школу и упутила извињење у циљу умањења последица учињених пропуста.

Адекватна и брза реакција Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице на препоруке Заштитника грађана представља пример како се отклањањем пропуста у раду и спречавањем њиховог понављања у будућности - подиже степен остваривања и заштите права детета.

Због спора са надлежним органом Републике Црне Горе, Републички фонд за здравствено осигурање, Филијала за град Београд, одбио је да изда и овери здравствене исправе деци, држављанима Републике Србије, утврдио је Заштитник грађана.

Просветна инспекција Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице није предузела мере из својих надлежности према Карловачкој гимназији због незаконитог наплаћивања „ђачког динара“ родитељу и није обезбедила упис детета у Школу без плаћања овог издатка.

Полицијски службеници Полицијске станице Чукарица нису обавестили надлежно одељење Градског центра за социјални рад о могућој угрожености детета ниског календарског узраста, већ су такво обавештење послали месец и по дана касније, након што је на рад полицијских службеника поднета представка, утврдио је Заштитник грађана.

У одговору - извештају Полицијске станице Чукарице наведено је да је у потпуности поступљено по свим препорукама из утврђења Заштитника грађана како убудуће не би долазило до угрожавања права детета.