а

Препоруке

Неправовремено, неефикасно, неконтинуирано и неконзистентно поступање органа старатељства, одсуство сарадње његових одељења, праћено честим изменама стручних тимова и радника, довело је до низа пропуста у раду органа старатељства, на штету права и најбољих интереса двоје деце, утврдио је Заштитник грађана.

Опширније...

Заштитник грађана утврдио је да просветна инспекција града Београда, у више случајева, није правилно вршила инспекцијски надзор. Просветни иснпектори пропуштали су да правилно и потпуно утврде све битне чињенице и предузму  мере из своје надлежности ради отклањања констатованих неправилности и обезбеђивања да школе поступе по налозима датим у инспекцијским надзорима.

Опширније...

Непредузимањем мера ради изградње и очувања већ нарушених личних односа детета са родитељем са којим не живи, а имајући у виду подложност урушавању емоционалне повезаности детета и родитеља услед негативног утицаја протока времена, додатно се погоршавају услови за правилан развој детета и остваривање његових права, упозорава Заштитник грађана упућујући препоруке Центру за социјални рад Неготин.

Опширније...

Такмичења и смотре ученика део су образовног процеса, представљају законом прописану активност школе, један су од критеријума вредновања и рангирања постигнућа ученика у процесу образовања и стога морају бити подложни контролним овлашћењима Министарства просвете, науке и технолошког развоја, указао је Заштитник грађана упућујући Министарству препоруке ради отклањањa утврђених пропуста у раду.

Опширније...

Заштитник грађана, на почетку 2013/2014 школске године, подсећа државне органе, установе образовања, здравља и социјалне заштите, органе општина и градова и друге органе и организације и установе на обавезе и одговорности у спровођењу начела инклузивног образовања и васпитања.

Поводом остваривања права ученице са сметњама у развоју, Заштитник грађана упутио је мишљење са препорукама Министарству просвете, науке и технолошког развоја и ОШ „Исидора Секулић“ у Панчеву, указујући да су, у образовању деце са сметњама у развоју, надлежни органи, организације и установе дужни су да школама пруже потребну помоћ и подршку.

Опширније...

Заштитник грађана утврдио да је Економска школа у Куршумлији пропустила да заштити свог ученика од насиља, злостављања и занемаривања којима је био изложен у дужем временском периоду, због своје сексуалне оријентације

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине и Министарство здравља повредили су права грађана, посебно деце, на здраву животну средину и потпуно обавештавање о њеном стању

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине и Министарство здравља пропустили су да предузму свеобухватне и континуиране мере контроле загађености животне средине у месту Зајача код Лознице, мере праћења здравља становништва тог места, а нарочито деце, и мере заштите животне средине од загађења услед рада топионице олова у Зајачи, утврдио је Заштитник грађана.

Опширније...