а

Препоруке

Занемарујући утицај протока времена онда када су прекинути контакти детета и родитеља, Градски центар за социјални рад неефикасно је поступао у заштити овог права детета, услед чега су лични односи деце и родитеља скоро у потпуности прекинути. Заштитник грађана подсећа да је Република Србија, у више наврата, оглашена одговорном пред Европским судом за људска права, због тога што није обезбедила одржавање контаката деце и родитеља и поред правноснажних и извршних судских одлука.

Опширније...

Градски центар за социјални рад  - Одељење Нови Београд је, када је мајка пријавила сексуалну злоупотребу њеног детета, уместо предузимања неодложних мера заштите, упутио мајку и дете жртву на друге органе „понудивши“ од услуга социјалне заштите - измештање детета из породице мајке и дететов смештај у установу за хитно збрињавање злостављане деце.

Полицијски службеници Полицијске управе за град Београд,  иако посебно обучени за рад са децом, нису, у складу са својим обавезама, обавестили надлежни центар за социјални рад да је дете било изложено сексуалној злоупотреби. Напротив, они су „утврдили“ да је дете ниског календарског узраста, у више наврата, „добровољно“ пристајало на сексуални однос.

Заштитник грађана подсећа на чињеницу да је сексуално злостављање и искоришћавање деце један од најтежих облика насиља над децом, да захтева неодложан и хитан одговор државних органа и да нема добровољности, нити пристанка на сексуални чин када је реч о деци ниског календарског узраста, која не могу да схвате значај онога на шта пристају.

Опширније...

Заштитник грађана утврдио је да је Одељење Нови Београд Градског центра за социјални рад Београд са значајним задоцњењем одговарало на захтеве правосудних органа за достављање информација и стручних мишљења, чиме је непосредно утицало на пролонгирање судских поступака који су се односили на права детета.

Опширније...

Основна школа „Стеван Сремац“ пропустила је да благовремено реагује у сумњи или по сазнању о вршњачком насиљу, а када је примила пријаву родитеља предузела је неадекватне мере у циљу прибављања информација од ученика и ради кажњавања ученика. Супротно прописима, Тим за заштиту ученика од насиља и стручна служба Школе, нису били ангажовани на решавању проблема, а активности са децом које захтевају специфична знања предузимали су запослени без одговарајућих компетенција.

Опширније...

Заштитник грађана утврдио је да је Одељење Чукарица Градског центра за социјални рад Београд занемарило информације о потенцијалном насиљу над дететом и излагању детета угрожавајућим и трауматским догађајима.

Опширније...

Иако је захтев за накнаду трошкова превоза детета до и од школе поднео пре више месеци, родитељ детета остао је ускраћен за одлуку Управе општине. Овај орган је, уместо да о поднетом захтеву спроведе поступак и донесе одлуку, подносиоца  усменим путем упутио да захтев поново преда, овај пут – ненадлежном органу.

Заштитник грађана оценио је да је Управа општине повредила закон и начела добре управе и правилног административног понашања и препоручила органу да без одлагања донесе одлуку о поднетом захтеву, а подносиоцу притужбе упути писмено извињење због учињених пропуста.

Полицијска управа у Новом Саду пропустила је да утврди све чињенице о незаконитом, неправилном и непрофесионалном поступању полицијских службеника према малолетнику и није поступила по мерама које је, у вези са овим случајем, предложио Сектор унутрашње контроле полиције.

Опширније...