а

У раду Основне школе „Васа Живковић“ у Панчеву начињено је више пропуста на штету права ученика на квалитетно образовање и права детета на заштиту од свих облика насиља, злостављања и занемаривања