а

Заштитник грађана поново је поднео Иницијативу за измене Кривичног законика Републике Србије министру правде и државне управе. Иста иницијатива била је поднета у октобру 2011. године.

Повод за ову иницијативу је потреба за усаглашавањем Кривичног законика са усвојеним стратешким документима, посебно Националном стратегијом за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у партнерским односима, ратификованим међународним инструментима, пре свега са Конвенцијом Савета Европе о заштити деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања, као и са Конвенцијом Савета Европе о превенцији и борби против насиља у породици, која је већ увелико признати правни стандард у Европи. Потреба да се обезбеди боља и потпунија кривичноправна заштита од свих облика насиља, злостављања, занемаривања, сексуалног злостављања и искоришћавања, нарочито у односу на децу јесте императив.