а

Поводом Међународног дана деце - жртава насиља, Заштитник грађана упозорава да се  27 одсто притужби у области права детета које је примио у прошлој години односи на насиље над децом. То је узнемирујући податак који указује на потребу да се сви надлежни органи јавне власти, као и друштво у целини, максимално ангажују како би се оваква врста насиља спречила.

Подаци из истраживања УНИЦЕФ показују да је насиље над децом и даље изузетно раширено: у 2013. години више од 3.500 породица у Србији налазило се на евиденцији центара за социјални рад због насиља над децом, најчешће занемаривања и физичког злостављања. Више од две трећине ученика сведочи о насиљу у школама, како вршњачком, тако и насиљу наставника над ученицима. Велики број ученика наводи да се сусретало са родно заснованим насиљем у школи.

Заштитник грађана позива надлежне органе да уложе додатне напоре у циљу превенције насиља, изградње “нулте толеранције” на насиље над децом, активнији и ефикаснији приступ случајевима насиља и подизању свести јавности о насиљу над децом, његовој раширености, појавним облицима и мерама заштите. “Никакво насиље над децом не може се оправдавати, а свако насиље над децом може се спречити”, став је Уједињених нација представљен у Студији Генералног секретара УН о насиљу над децом.

Ове године навршава се десет година од доношења Општег протокола за заштиту деце од злостављања и занемаривања, првог стратешког документа о сузбијању и превенцији насиља над децом. Општи и посебни протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања прописали су кораке и активности надлежних органа у сумњи или након сазнања да је дете изложено насиљу.

Иако недвосмислено постоје помаци у борби против насиља над децом, чињеница је да механизми заштите траже доследну примену и бољу информисаност деце, родитеља, професионалаца који раде са децом и јавности. Протоколи се недовољно примењују, нарочито у области правосуђа.

Готово уопште се не примењују мере за заштиту деце од секундарне трауматизације у поступцима пред судом и тужилаштвима, које су законом омогућене, а постоје здравствене установе које још увек нису формирале Тим за заштиту деце од злостављања и занемаривања иако је то обавеза прописана Посебним протоколом за систем здравствене заштите

Деца изложена емоционалном злостављању и занемаривању и деца изложена трауматичним догађајима у породици, као што је породично насиље и родно засновано насиље, не добијају адекватне услуге заштите пред органима старатељства а установе образовања и васпитања не предузимају адекватне и благовремене мере у случају вршњачког насиља и насиља запосленог  према ученицима. И даље изостаје активна, функционална и вишесмерна сарадња и размена информација међу оним органима који имају кључну улогу у заштити деце од насиља.