а

Наташа Јовић, помоћница генералног секретара Заштитника грађана, подсетила је на скупу "Инклузијада интернационал 2015" да инклузија није само питање образовања, већ питање активног учествовања особа са инвалидитетом и деце и младих са тешкоћама у развоју у друштвеним токовима.

Она је указала да Заштитник грађана од самог почетка свог рада прати промене у образовном систему од затвореног и искључујућег до инклузивног, током кога је у претходним годинама дошло до значајних промена и унапређења. Пуна инклузија у образовном систему захтева, међутим, и нове промене, посебно кроз увођење инклузивног принципа у високо образовање и успостављања механизама подршке студентима којима је таква подршка потребна. Она је такође указала да је нужно даље развијати механизме партиципације младих и подстицати младе на активније укључивање у процесе доношења одлука и у процесу партиципације пружати подршку младима са инвалидитетом или тешкоћама у развоју.