а

На основу медијског извештавања да је у школи у Белој Цркви  дошло до злостављања ученика, Заштитник грађана је по сопственој иницијативи покренуо поступак контроле законитости и правилности рада ове образовне установе.

Према информацијма које су објављене, ученик је био жртва вршњачког насиља од стране других ученика из одељења, а не може се утврдити да ли је Школа у конкретном случају поступила у складу са Правилником о протоколу  поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.

Од Школе су затражене детаљне информације о овом случају и до сада предузетим активностима, које је она у обавези да достави у року од 15 дана, након чега ће Заштитник грађана одлучити о даљем току поступка и потреби предузимања даљих мера из своје надлежности.