а

Поступци контроле

Заштитник грађана покренуо је поступке контроле законитости и правилности рада Полицијске управе у Новом Саду и Центра за социјални рад Нови Сад, поводом навода притужбе да је десетогодишње дете било изложено вишеструком испитивању о преживљеном сексуалном злостављању.

Према наводима притужбе и информацијама са којима је упознат Заштитник грађана, након пријаве сексуалног злостављања детета, дете је седам пута давало изјаве надлежним органима: најпре пред полицијским службеницима, потом пред органом старатељства и на крају пред надлежним јавним тужилаштвом. Ове информације указују на могућност да је дете било изложено вишеструкој ретрауматизацији, упркос постојању законских одредби које омогућавају да дете жртва кривичног дела против полне слободе буде саслушавано на начин који спречава секундарну трауматизацију и штити добробит детета које је претрпело трауму.

Полицијска управа и центар за социјални рад обавезни су да доставе Заштитнику грађана све информације у року од 15 дана.

Заштитник грађана ће од надлежних органа затражити и информације о начину узимања изјава од деце по поднетим кривичним пријавама за сексуално злостављање и сексуално искоришћавање деце, посебно о броју саслушања деце оштећене кривичним делима против полне слободе и коришћењу скрин соба и других механизама заштите деце од секундарне трауматизације. 

ОШ "Свети Сава" у Горњем Милановцу остварила је висок степен сарадње са Заштитником грађана, отклонила пропуст у раду и унапредила свој рад на заштити ученика од насиља, поступајући и опредељујући се да и убудуће поступа у складу са ставовима и усмерењима Заштитника грађана.

Поступајући у случају вршњачког насиља над учеником ове школе, Заштитник грађана је школи посебно указао да мере заштите од насиља не обухватају само активности према ученику који је насиље претрпео, већ и према ученицима који су насиље извршили а посебно према вршњачкој групи. Улога вршњачке групе на превенцији насиља и његовом сузбијању је недовољно препозната иако је реч о изузетно снажном ресурсу. Школе треба да осмишљавају конкретне активности са вршњачком групом у циљу интеграције деце жртава насиља и деце извршилаца насиља у вршњачку групу, као и активности којима се повећава број деце која се противе насиљу а смањује број деце пасивних посматрача насилних инцидената. Истовремено, Заштитник грађана је указао и на то да, када спроводи радње поводом инцидената насиља над учеником, школе спроводе своје законом прописане обавезе. Стога, родитељске жеље и ставови не могу имати утицај на спровођење радњи на прикупљању чињеница, оцени да ли је дошло до насиља, процени о  ком нивоу насиља је реч и планирању и спровођењу мера.

Нефизички облици насиља, као што је вербално, емоционално, психолошко социјално и електронско насиље, представљању насилно понашање, и као такви се морају и идентификовати и препознавати, став је Заштитника грађана. Стога је пре свега потребно да се овим облицима насиља да значење насилног понашања како се поступање школа не би скретало са правца заштите од насиља на правац релативизације насиља.