а

Поступци контроле

Општина Владичин Хан није поступила по препорукама Заштитника грађана, а ни на поновљени захтев Заштитнику грађана није доставила обавештење о разлозима непоступања. Због непоступања општине, није обезбеђена услуга лични пратилац за децу, за коју је надлежно тело – интерресорна комисија, утврдило да је потребна. О непоступању по препорукама, Заштитник грађана обавестио је надлежне органе.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја поступило је по препорукама Заштитника грађана и отклонило пропуст начињен на штету ученице.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Центар за социјални рад у Лозници начинили су неотклоњиве пропусте у раду на штету права деце и онемогућили остваривање њиховог права да се родитељ стара о њима пре свих других и права на одржавање личних односа са родитељем са којим не живе, утврдио је Заштитник грађана

Предшколска установа ,,Наша радост“ из Смедерева својим нечињењем и непредузимањем мера по пријави родитеља за насиље над дететом у тој установи, повредила права детета на заштиту од насиља у установи образовања и васпитања, утврдио је Заштитник грађана

 

Градска управа града Београда није обезбедила услугу личног пратиоца за сву децу којима је ова услуга потребна, у складу са мишљењима интерресорних комисија и одлукама Градског центра за социјални рад, утврдио је Заштитник грађана

Последице измене старих и сачињавања новог Анекса уговора о дневном боравку детета у предшколској установи, довеле су у неједнак положај децу чији су родитељи/старатељи потписали ова документа у односу на децу која су у предшколске установе уписана на основу уговора закључених на неодређено време, утврдио је Заштитник грађана