а

Поступци контроле

Пропусти које је Заштитник грађана утврдио у 45 случајева насиља у породици и злостављања и занемаривања деце потврђују да се насиље квалификује као породични проблем и брачни сукоб. Oно се минимизира и релативизује као и одговорност за извршено дело, па се даље не испитује. Не процењује се ризик од насиља, што указује на непрепознавање тог феномена  и недовољну обученост поступајућих службеника.

Мере у случају пријаве насиља се не предузимају или се то чини на неодговарајући начин и неблаговремено. Деца присутна породичном или партнерском насиљу над родитељима и над другим члановима породице нису третирана као жртве злостављања и занемаривања. Полиција, центри за социјални рад и здравствене установе не размењују информације од којих су неке виталне за заштиту жртве. Изостају обавештења других органа у систему (органа старатељства, полиције, тужилаштва и суда) о пријави насиља. Жртве се упућује да сама води поступке, а не пружа им се стручна и друга помоћ и подршка, стоји између осталог у утврђењу Заштитника грађана.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја променило je правила уписа за рачунарске гимназије након полагања пријемних испита и током поступка уписа ученика у средње школе за школску 2016/2017 годину.

Ученици који су полагали пријемни испит за рачунарско одељење при Првој крагујевачкој гимназији нису успели да се упишу у жељену школу због новог система вредновања резултата, који је објављен током уписа ученика у школе. Ученици су пријаве за пријемни испит предавали по једном Правилнику, по коме су полагали и пријемни испит, али су њихови резултати бодовани по другом Правилнику, који је изменио начин бодовања и рангирање кандидата.

Овим пропустом Министарства повређено је право ученика да поступак уписа у средњу школу буде спроведен и окончан по истим, унапред познатим правилима и критеријумима, утврдио је Заштитник грађана.

Завод за вредновање квалитета образовања је објавио и препоручио набавку и коришћење Збирке задатака из биологије, географије, историје, физике и хемије за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2015/2016. годину која је садржала грешку у решењу задатка из физике. На комбинованом тесту завршног испита 2016. године многа деца, руководећи се одговорима из Збирке, заокружила су нетачан одговор.

Опширније...

Министарство просвете, науке и технолошког развоја није ускладило рок за пријаву на Конкурс за доделу ученичких стипендија за текућу школску годину са роком прописаним за давање мишљења интерресорне комисије. Због тог пропуста је ученицима којима је потребно мишљење инерресорне комисије како би доказали припадност осетљивој друштвеној групи онемогућено, односно, знатно отежано, пријављивање на конкурс и остваривање права на ученичку стипендију.

Министарство, такође, није обезбедило ни други начин доказивања чињеница у случајевима када интерресорна комисија није основана, не ради или значајно касни са давањем мишљења.

ОШ ,,Дринка Павловић“ је без претходно прибављене сагласности ученика и њихових родитеља/старатеља, организовала фотографисање ученика, њихове фотографије објавила у школском Летопису, а потом и на својој интернет страници, утврдио је Заштитник грађана.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја није усагласило Правилник о наставном плану и програму за други циклус основног образовања са Законом о основном образовању и васпитању, који је донет две године раније. Министарство је у више наврата захтевало од Завода за унапређивање образовања и васпитања да приступи измени плана и програма, али је Завод, због пројекта на коме ради, те захтеве одбијао.

Због пропуста у раду ових органа, ученици другог циклуса основног образовања, супротно закону, већ трећу школску годину похађају већи број часова у току једне недеље, утврдио је Заштитник грађана.

Приликом расписивања Конкурса за упис ученика у први разред средње школе у протекле две школске године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја није навело информације које су ученицима од значаја за одабир средње школе и образовних профила, утврдио је Заштитник грађана.