а

Препоруке

Деца не(радо) говоре о искуствима сексуалне злоупотребе, нарочито ако их доживљавају у породици и/или од познатих и блиских особа, те је стога кључна улога органа старатељства да у сваком случају сумње на овај тежак облик насиља над дететом у тесној сарадњи са одговарајућим органима, установама и организацијама, неодложно и доследно предузима своја овлашћења и стручне методе ради процењивања дететових искуства и њихових утицаја на  дететов развој, а потом и за опредељивање заштитних и рехабилитационих мера. Неодложност и хитност примене ових мера налаже чињеница да је у 70 – 85% случајева сексуални злостављач детета била особа коју дете познаје и којој верује, а која држећи дете у зависном и амбивалентном односу, може разним техникама манипулације утицати на дететове исказе и изјаве; због тога је проценат откривања сексуалног злостављања у детињству јако мали, указао је Заштитник грађана.

Опширније...

Центар за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац није благовремено предузео мере за идентификовање партнерског односно породичног насиља и злостављања и занемаривања деце и није проценио потенцијалне ризике по жртве од поновљеног насиља, утврдио је Заштитник грађана.

Две организационе јединице Градске управе града Београда – Секретаријат за социјалну заштиту и Секретаријат за саобраћај, на различите су начине поступале у односу на исту децу са сметњама у развоју у истој правној ситуацији, приликом одлучивања о њиховим правима, утврдио је Заштитник грађана.

Опширније...

Неправовремено, неефикасно, неконтинуирано и неконзистентно поступање органа старатељства, одсуство сарадње његових одељења, праћено честим изменама стручних тимова и радника, довело је до низа пропуста у раду органа старатељства, на штету права и најбољих интереса двоје деце, утврдио је Заштитник грађана.

Опширније...

Заштитник грађана утврдио је да просветна инспекција града Београда, у више случајева, није правилно вршила инспекцијски надзор. Просветни иснпектори пропуштали су да правилно и потпуно утврде све битне чињенице и предузму  мере из своје надлежности ради отклањања констатованих неправилности и обезбеђивања да школе поступе по налозима датим у инспекцијским надзорима.

Опширније...

Непредузимањем мера ради изградње и очувања већ нарушених личних односа детета са родитељем са којим не живи, а имајући у виду подложност урушавању емоционалне повезаности детета и родитеља услед негативног утицаја протока времена, додатно се погоршавају услови за правилан развој детета и остваривање његових права, упозорава Заштитник грађана упућујући препоруке Центру за социјални рад Неготин.

Опширније...

Такмичења и смотре ученика део су образовног процеса, представљају законом прописану активност школе, један су од критеријума вредновања и рангирања постигнућа ученика у процесу образовања и стога морају бити подложни контролним овлашћењима Министарства просвете, науке и технолошког развоја, указао је Заштитник грађана упућујући Министарству препоруке ради отклањањa утврђених пропуста у раду.

Опширније...