а

Активности

Заштитник грађана је утврдио да је Центар за социјални рад Зрењанин начинио пропуст у раду на штету права и интереса детета и повредио начела добре управе и правилног административног понашања, тако што је обуставио исплату додатка за помоћ и негу другог лица које је детету признато решењем органа старатељства, ради намирења неосновано исплаћених износа, без претходно спроведеног поступка  и одговарајуће одлуке.

Опширније...

 

Заштитник грађана изражава задовољство што је Предлогом закона о изменама и допунама Кривичног законика, који је Влада упутила Народној скупштини на усвајање по хитном поступку, уједно прихваћена и иницијатива Заштитника грађана за преиспитивање  застарелости кривичног гоњења за кривично дело против полне слободе, учињено према детету. Заштитник грађана је предложио да у случајевима кривичног дела против полне слободе учињеном према детету, застарелост дела почиње тећи од стицања пунолетства.

Опширније...

 

Стратегијом за унапређивање положаја Рома који је донела Влада Републике Србије уведени су асистенти за подршку у образовању Рома ради остваривања бољих резултата ромских ученика.  Међутим, на основу притужби, истраживања о примени Стратегије за унапређивање положаја Рома и састанка са педагошким асистентима Заштитник грађана је мишљења да је недовољан број педагошких асистената у настави, да није одговарајуће решен њихов радно-правни статус, да опис посла и радни задаци педагошких асистената нису јасно  утврђени, као и то да не постоје критеријуми о оптималном и максималном броју ученика ромске националности са којим ће асистент остварити квалитетан рад.

Опширније...

Ко ће се старати о спровођењу закона

ауторски текст заменице заштитника грађана Тамаре Лукшић - Орландић у дневном листу Политика, 15. децембар 2011. године

Намеће се потреба да се при Влади Србије (или министарству надлежном за људска права) образује посебна служба за права детета

Закони се доносе да би се спроводили и поштовали. Преднацрт закона о правима детета сутра ће бити закон, и зато је важно да знамо које министарство или тело ће добити задатак да се о његовој примени стара. Преднацрт, у овој фази, не нуди одговор на то питање. Не бих то, међутим, назвала пропустом.

Прво, будући закон о правима детета јесте пионирски посао коjег се прихватио независни државни орган – заштитник грађана. Комитет за права детета је упутио препоруку Влади Србије да донесе свеобухватни закон о деци, а није поименце „прозвао” ниједно министарство. Логично, јер права детета постоје у различитим областима: образовању, социјалној заштити, здравству, култури, спорту, информисању, има ту посла и за МУП, државну управу, правосуђе, екологију. Пошто заштитник грађана има мандат да контролише законитост и правилност рада свих поменутих, било је довољно основа да најширој јавности понуди Преднацрт закона о правима детета, који није савршен, али је у великој мери заокружен концепт заштите свих права детета. Да би био до краја заокружен и потпуно оснажен, недостаје орган за праћење његовог спровођења.

Друго, у делу 7. преднацрта излистане су постојеће, а понегде предложене и нове надлежности свих државних органа, почев од највишег законодавног тела. Тако је предложено да Народна скупштина усваја стратешки документ за остваривање и заштиту права детета, и то за период од десет година, а да сваке године разматра годишње извештаје о спровођењу стратегије. Влада, наравно, јесте та која Народној скупштини треба да предложи стратешки документ. Такође, влада обезбеђује буџетска средства за остваривање права детета. Министарства су та која предлажу и спроводе политику и извршавају законе, па ће нужно морати да се старају и о спровођењу овог закона, тако што ће ускладити своје секторске законе са њим.

Имамо и сада Савет за права детета при влади. Преднацрт предлаже да се такво саветодавно тело, које би обједињавало све ресоре у влади, који имају одређене надлежности у области права детета, али и стручњаке, зове национални савет за остваривање и заштиту права детета. Оно што је њему стављено у делокруг било би од велике помоћи влади, пре свега у изради стратешког документа и у годишњем извeштавању Народне скупштине о његовом остваривању.

Када је реч о институционалном оквиру за праћење и заштиту права детета, преднацрт почива на два изузетно важна решења. Једно је обавеза сарадње органа јавне власти, правних и физичких лица у остваривању, унапређивању и заштити права детета. Друго решење обавезује органе јавне власти да прикупљају податке из своје надлежности и два пута годишње их достављају Републичком заводу за статистику. Када то заживи, биће нормално да и у нашој земљи постоје тачни и ажурирани подаци о броју деце са неком врстом сметњи, о броју деце која су жртве породичног насиља, о тачном броју деце која не похађају школу, која просјаче и др.

Преднацрт није одредио орган надлежан за спровођење и праћење будућег закона о правима детета. Мало се и зазире од предлагања нових органа – од даљег бујања администрације. Јавна расправа даће нам и то решење.

Бићу слободна да у вези с тим искажем свој став. Наиме, намеће се потреба да се при Влади Србије (или министарству надлежном за људска права) образује посебна служба за права детета која ће се старати о остваривању права детета гарантованих будућим законом. Биће част, али и велика одговорност радити у таквој служби, јер ће јој се у задатак ставити оно што је највредније у сваком друштву – њена деца.

Тамара Лукшић Орландић

Да ли знате да је свака школа обавезна да има Тим за заштиту од насиља?

http://www.iscserbia.org/serbian/blog/tamara_luksic_orlandic

Медији учестало извештавају о различитим случајевима насиља - вршњачком, од стране наставника, а понекад и о оном које настаје кад родитељи узимају право да у сред школе прописно измлате неког вршњака свог детета, да би заштитили своје чедо. Али питање које сви који се овом темом баве постављају је да ли све чешће објављивање таквих вести сведочи да смо све насилнији или да смо спремнији да се са насиљем суочимо.

Није се тешко сагласити да је најгоре када се о насиљу ћути, када се игнорише или минимизира његова појава.

А насиље има различите форме, па тако и у школи. Од физичког, које је лако препознати, преко теже уочљивог психичког (емоционалног) и социјалног, добро скривеног сексуалног, или најновијег, оног које настаје путем електронских медија.

Шта дете теже подноси и које ране пре зацеле оне од – омаловажавања вршњака, оговарања, искључивања из групе због неког личног својства или модрице добијене у тучи? О последицама и бруталности сваког од ових облика, аутентично могу да посведоче само његове жртве.

Опширније...

b_280_0_16777215_00_images_stories_saopstenja_14.12.11._-_prednacrt.jpg

Преднацрт закона о правима детета, који је израдила Радна група Заштитника грађана и којим се,  поред осталог, уређују права детета, њихова примена, обавезе, одговорност  и овлашћења органа јавне власти, правних и физичких лица у остваривању и заштити права детета, представљен је данас стручној и политичкој јавности и невладином сектору

Отварајући конференцију заштитник грађана Саша Јанковић је рекао да  да је за Србију данас доношење закона  о правима детета од велике важности  и да се друштво  по први пут на свеобухватан начин  суочава  са изазовима одговорности државе, друштва и родитеља према деци.

Омбудсман је посебно поменуо да су најупечатљивије у јавности биле критике одредби закона које се односе на физичко кажњавање деце и на безбедност деце. Прецизније, одредбе које предвиђају сталан надзор над децом млађом од 10 година, а млађој од 15 година пунолетног пратиоца после 23 сата.

Опширније...

b_280_0_16777215_00_images_stories_saopstenja_10.12.11._-_izvestaj_panel.jpg

Поводом дана људских права 10. децембра у Медија центру представљен је извештај Заштитника грађана и Панела младих саветника „Заштита деце од насиља у школама“. Извештај је настао као резултат истраживања које су чланови Панела младих саветника обавили у 72 основне и средње школе, са укупно 1257 анкетираних ученика, у 13 школских управа на територији Србије. Такође, ово је прво истраживање које је један државни орган спровео на тему насиља у школама непосредним учешћем саме деце/ученика.

Опширније...