а

Активности

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заменица Заштитника грађана за права детета Јелена Стојановић изјавила је данас да су превентивно деловање надлежних органа и едукација припадника осетљивих друштвених група важни у процесу заштите деце од различитих облика злостављања и експлоатације, посебно од сексуалног искоришћавања.

„Заштитник грађана сматра да су превентивно деловање и едукација припадника осетљивих друштвених група најважнији у процесу заштите деце од свих видова злостављања, насиља и експлоатације. У том циљу надлежним органима упутили смо велики број препорука, мишљења и законских иницијатива“, рекла је Стојановић на радионици под називом „Заштита деце од сексуалне експлоатације и злостављања“.

Стојановић је на скупу, коју је организовала Мрежа организација за децу Србије (МОДС), навела да је новим Законом о Заштитнику грађана овај независни државни орган добио нову надлежност - национални известилац у области трговине људима, и да ће у том смеру посебан фокус бити на заштити деце од екслоатације и трговине људима.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

„Дечји бракови, осим што су веома штетни за психофизички развој деце,  доводе децу у ризик да постану жртве трговине људима. Због тога смо тражили да се изменама Породичног закона изричито онемогући склапање брака између особа које нису навршиле 18 година чак и уз дозволу суда, а активни смо члан Националне коалиције за сузбијање дечјих бракова“, рекла је Стојановић.

Заменица Заштитник грађана је указала и да су у ризику од трговине људима и различитих врста експлоатације сиромашна и ромска деца, као и деца која живе и раде на улици због чега смо од надлежних органа тражили да се изменама закона о јавном реду и миру у потпуности признају као жртве, а не као починиоци прекршаја.

Након покретања поступка контроле Заштитника грађана, Секретаријат за образовање и дечју заштиту Градске управе града Београда омогућио је детету коришћење услуге личног пратиоца које је на то имало право по мишљењу Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке.

Заштитник грађана је по притужби мајке детета коме није омогућено коришћење ове услуге и које је стављено на листу чекања, покренуо поступак правилности и законитости рада надлежног градског секретаријата.

У оквиру поступка, Заштитник грађана је утврдио да је мајка детета у октобру 2021. године поднела захтев Градском центру за социјални рад у Београду - Одељење Нови Београд за остваривање услуге лични пратилац детета, те да је месец дана касније Хуманитарна организација „Дечје срце” из Београда као лиценцирани овлашћени пружалац ове услуге, обавестила овај орган да су актуелни капацитети попуњени и да је дете уписано на листу чекања.

Заштитнику грађана је још утврдио да је крајем јуна 2022. године Градски центар послао ургенцију организацији „Дечје срце” за остваривање услуге лични пратилац детета, и то по приоритетном поступању, након чега је ажурирана листа чекања и промењена позиција детета притужиље јер је друго дете од 1. августа 2022. престало са коришћењем услуге.

Заштитник грађана је обавештен да је у току поступак укључивања детета притужиље у услугу лични пратилац детета, чиме су се стекли законски услови за обуставу поступка према надлежном градском секретаријату.

 
 

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заменица Заштитника грађана за права детета Јелена Стојановић изјавила је данас да ће ова институција у обављању послова Националног известиоца у области трговине људима, нове надлежности коју је добила новим Законом о Заштитнику грађана из новембра 2021. године, посебну пажњу посветити деци жртвама трговине људима.

"Заштитник грађана је био веома ангажован на заштити деце жртава насиља, злостављања и трговине људима, деце у уличној ситуацији, деце са сметњама у развоју и деце са инвалидитетом. У наредном периоду наставићемо да унапређујемо ове активности у оквиру нове надлежности Националног известиоца у области трговине људима", рекла је Стојановић у уводној речи на међународном скупу Мреже организација социјалних услуга.

Стојановић је на скупу, који је у Београду организовала организација за заштиту жртава трговине људима "Атина", навела да Заштитник грађана, као независни државни орган у највишем А статусу, активно учествује у раду Националне коалиције за спречавање дечјих бракова у Србији и да често указује на неопходност израде свеобухватне националне стратегије о сузбијању уличне ситуације код деце, као и протокола о заштити деце у уличној ситуацији.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заменица Заштитника грађана је истакла и да је надлежним органима Заштитник грађана указивао на неопходност заштите деце од секундарне виктимизације и трауматизације током поступака који воде правосудни органи у случајевима заштите деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања.

Стојановић је рекла и да је Панел младих саветника Заштитника грађана, који је формиран 2010. године као облик трајног учешћа деце у раду ове институције, веома активан последњих месеци кроз обуке панелиста за преношење знања својим вршњацима о правима детета и доступним механизмима заштите, али и о правима и заштити особа из посебно рањивих категорија становништва.

 
 

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заменица Заштитника грађана Јелена Стојановић изјавила је данас да у социјална права детета спада право на различите видове социјалне подршке али да је потребно додатно унапредити заштиту породица и деце у области социјалне политике.

"Ограничење запошљавања у центрима за социјални рад, неформирање свих центара за породични смештај и усвојење, изостанак социјално-здравствених установа и неујадначено финансирање услуга личног пратиоца су имали негативне последице на пружање услуга породицама и деци и на отклањаљу ових недостатак Заштитник грађана ће наставити да инсистира", рекла је Стојановић на трибини "Да дечја недеља траје целе године" у Ћуприји.

После препоруке Заштитника грађана почетком 2021. године Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је обезбедило сагласност Владе Републике Србије за запошљавање 187 нових стручних радника, подсетила је Стојановић на трибини коју су организовали Удружење "Витезови осмеха" и Удружење правника у социјалној заштити "Аргумент".

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Она је навела и да је надлежно министарство 2021. године, опет на основу мишљења Заштитника грађана и после одлуке Уставног суда, извршило измене и допуне Закона о финансијској подршци породици из којег је избрисана одредба која је изричито спречавала истовремено коришћење права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета и права на додатак за помоћ и негу другог лица.

Стојановић је представила рад Летње школе Заштитника грађана, која је средином септембра одржана у Новом Саду, у којој су деца из целе Србије, међу којима је било и оних из хранитељских породица, учила о дечјим и правима особа са инвалидитетом, правима старих, заштити од свих облика насиља и злостављања, препознавању и заштити од трговине људима, као и о јачању партиципације деце у процесима који се тичу њихових права.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заменица Заштитника грађана за права детета Јелена Стојановић оценила је данас да би потенцијално оснивање посебне институције за заштиту права детета довело до фрагментације заштите права детета на националном нивоу и да не би допринело унапређењу права детета.

"Србија већ има институцију за заштиту права детета и то у највишем А статусу а то је Заштитник грађана. Оснивање нове институције која би се поред Заштитника грађана бавила заштитом права детета, посебно у време економске кризе, неће унапредити права детета и представљаће велики финансијски изазов за државу", рекла је Стојановић.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Стојановић је на скупу „Дијалог о правима детета – Србија по мери детета“, који је организовало удружење Центар за права детета, подсетила да по новом Закону о Заштитнику грађана, усвојеном у новембру 2021. године, ова институција, поред већ постојећег Сектора за заштиту права детета, има и положај посебног тела које штити, промовише и унапређује права детета.

"И Комитет Уједињених нација за права детета дао је препоруку да се у ситуацијама ограничених ресурса пажња мора посветити томе да се расположиви ресурси користе на најефикаснији начин за унапређење и заштиту људских права, укључујући и дечја права", рекла је она.

Стојановић је изразила бојазан да ће, с обзиром на тешку економску ситуацију која је захватила цео свет, у наредним годинама велики изазов бити да се сачува постојећи ниво заштите права детета и остваре додатни помаци у њиховој заштити.

 

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу медијских информација да је у Вршцу отац убио своје малолетно дете а потом извршио самоубиство, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

Заштитник грађана од Покрајинског секретаријата тражи да у року од 15 дана изврши надзор над стручним радом Центра за социјални рад Вршац у овом случају и да му достави извештај о извршеном надзору и документацију о поступању у овом случају.

Поводом медијских навода да је мајка убијеног детета више пута пријављивала оца детета за породично насиље, Заштитник грађана тражи од МУП-а Србије да га у истом року обавести о поступању надлежне полицијске управе у конкретном случају, посебно о активностима полицијских службеника у овом случају.

Заштитник грађана од МУП-а тражи и изјашњење да ли су полицијски службеници поступали у складу са обавезама прописаним Законом о спречавању насиља у породици и Општим и посебним протоколом за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима.

Заштитник грађана покренуо је испитни поступак оцене законитости и правилности рада Основне школе „Милоје Васић“ из Калуђерице након сазнања из медија да је у тој школи дошло до вршњачког насиља у којем је група ученика старијих одељења физички насрнула на дечака првог разреда.

Заштитник грађана затражио је од управе школе да у року од 15 дана достави извештај о предузетим активностима из надлежности установе које су предузете поводом наведених сазнања у циљу заштите права и најбољих интереса ученика. Такође, управа школе треба да достави податке да ли су се такве ситуације у којима су учествовали исти ученици старијих одељења раније дешавале и уколико јесу, које мере је школа предузимала у тим случајевима.